VIDEOS PHỎNG VẤN N400 PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN (PART 1 ĐẾN PART 11 TRONG N400)

TRƯỜNG HỢP 1: ỨNG VIÊN LÀ PHỤ NỮ ĐÃ KẾT HÔN, CHƯA CÓ CON.

TRƯỜNG HỢP 2: ỨNG VIÊN LÀ PHỤ NỮ, CÓ 2 CON.

TRƯỜNG HỢP 3: ỨNG VIÊN LÀ PHỤ NỮ, ĐÃ KẾT HÔN LẦN 2.

TRƯỜNG HỢP 4: ỨNG VIÊN LÀ PHỤ NỮ ĐỘC THÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *