Kinh nghiệm thi quốc tịch Mỹ – Angela Truong, Houston, Texas – May 2022

TIMELINE: Ngày Nộp hồ sơ : 09/08/2021Chấp thuận đơn : 26/08/2021Ngày Lăn Tay : 22/10/2021Ngày nhận giấy Phỏng Vấn: 07/05/2022Ngày Phòng Vấn : 27/05/2022Ngày Tuyên Thệ : 02/07/2022 Từ lúc …

Kinh nghiệm thi quốc tịch Mỹ – Angela Truong, Houston, Texas – May 2022 Read More