Civic Test – Quiz 9 SC

Đây là bài trắc nghiệm số 9 SC, phần kiểm tra kiến thức công dân (100 câu hỏi lịch sử, địa lý, chính trị…) trong phần Civics Test của kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ. Quiz bao gồm các câu hỏi 68, 69, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, và 86 trong bộ 100 câu hỏi này.

Ở bài kiểm tra này, bạn đọc nội dung câu hỏi, sau đó chọn đáp án đúng dành cho mỗi câu hỏi tương ứng.

Xin vui lòng xem video bài giảng trước khi làm bài kiểm tra (bắt buộc).

  • Xin bấm nút Bắt Đầu để bắt đầu làm bài.
  • Bấm vào các nút 1-2-3-4… để xem câu hỏi tương ứng.
  • Bấm nút Đánh dấu để đánh dấu câu hỏi hiện tại.
  • Bấm Tổng kết để xem bảng tổng kết các câu hỏi.
  • Bấm Bỏ qua để bỏ qua câu hiện tại và chuyển sang câu kế.
  • Bấm Gợi ý để xem gợi ý cho từng câu hỏi (xin đừng lạm dụng nút này).
  • Bấm Xem đáp án để kiểm tra đáp án câu hỏi hiện tại.
  • Sau khi làm xong tất cả câu hỏi, bấm Tổng kết, sau đó bấm Nộp bài để nộp bài kiểm tra (và được chấm điểm).